PARENTICOM

Algemene voorwaarden

Door ondertekening van de Parenticom-opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever (degene die de betalingsverplichting op zich neemt) onderstaande voorwaarden te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden hebben betrekking op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Parenticom, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Opdrachtbevestiging
Parenticom bevestigt aan de opdrachtgever een mondeling of per e-mail toegezegde opdracht met een schriftelijke, door Parenticom ondertekende, opdrachtbevestiging. In deze opdrachtbevestiging worden de afspraken met betrekking tot de opdracht weergegeven.
Parenticom vraagt de opdrachtgever één exemplaar hiervan voor akkoord te tekenen en aan haar te retourneren. Na ontvangst hiervan door Parenticom geldt deze opdrachtbevestiging als een overeenkomst tussen Parenticom en de opdrachtgever.

Prijzen
In de opdrachtbevestiging genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Door inschrijving in het register CRKBO zijn wij vrijgesteld van het heffen van BTW voor een groot deel van onze dienstverlening. Als het gaat om trainingen, cursussen of workshops, die gericht zijn op het functioneren van de deelnemers in hun werkkring, worden deze prijzen niet met 21% BTW belast.
Prijzen van andere producten en diensten dan hierboven omschreven, geleverd door Parenticom, worden wel met 21% BTW belast.

Betalingsvoorwaarden
Parenticom brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk 14 dagen voor de (eerste) trainingsdatum. Indien het tijdsbestek tussen de datum van de opdrachtbevestiging en de (eerste) trainingsdatum minder is dan 14 dagen, dient per omgaande te worden betaald. Facturen dienen binnen de genoemde betalingstermijn te worden voldaan, bij gebreke waarvan Parenticom 1% per maand rente over het uitstaande bedrag bij de opdrachtgever in rekening zal brengen. In het geval Parenticom de invordering van het verschuldigde bedrag aan haar juridisch adviseur uit handen dient te geven, zal de opdrachtgever alle kosten die daardoor gemaakt worden aan Parenticom vergoeden.

Annuleren door de opdrachtgever bij incompany trainingen
Parenticom verstaat onder annuleren het beëindigen van de opdracht of het verplaatsen van één of meer trainingsdata. Parenticom neemt alleen schriftelijke annuleringen, aangetekend verstuurd en gericht aan de directie in behandeling. Indien annulering 30 dagen voor de geplande (eerste) aanvangsdatum van de opleiding/training plaatsvindt, brengt Parenticom € 100 administratiekosten in rekening. Bij annulering tot 14 dagen voor de geplande (eerste) trainingsdatum brengt Parenticom 50% van het totale overeengekomen bedrag in rekening. Bij annulering binnen 14 dagen voor de geplande (eerste) trainingsdatum kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op restitutie van enig deel van het verschuldigde bedrag. Parenticom zal in dat laatste geval de opdrachtgever houden aan betaling van het totale afgesproken bedrag, indien deze nog niet heeft plaatsgevonden.

Annuleren door Parenticom
Parenticom heeft het recht met opgave van redenen de opdracht te annuleren of door de opdrachtgever aangewezen deelnemers aan een training te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige aan Parenticom betaalde bedrag, binnen 14 dagen vanaf het moment van de annulering.

Intellectuele eigendomsrechten trainingsmaterialen
Trainingsmaterialen, hand-outs voor de deelnemers en readers, die zijn gebruikt voor de uitvoering van trainingsopdrachten blijven het eigendom van Parenticom. Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Parenticom.
Opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Trainers Parenticom
Parenticom werkt met een beperkt aantal ‘vaste’ freelance trainers en één trainer in vaste dienst. Alle trainers die voor Parenticom werken zijn door Parenticom zorgvuldig geselecteerd voor hun taak en specialist op hun vakgebied. Parenticom trainers hebben een trainersopleiding gevolgd en worden jaarlijks door Parenticom bijgeschoold ten aanzien van hun trainersvaardigheden.

Vertrouwelijkheid
Parenticom en haar professionals verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot opdrachtgever.
Coachings- en intakegesprekken worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende professional geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de coachee, trainee of opdrachtgever daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan Parenticom en haar professionals en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden.

Aansprakelijkheid
Parenticom spant zich in, de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Parenticom staat in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de opdrachten. Het resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Parenticom vallen, als dat een gevolg is van de activiteiten van Parenticom. Parenticom kan daarom geen garanties geven met betrekking tot de verwachte resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de gegeven opdrachten. Met de ondertekening van de opdrachtbevestiging gaat zij een inspanningsverplichting aan.
Parenticom accepteert derhalve geen enkele aansprakelijkheid als het resultaat van haar inspanningen onverhoopt niet blijkt te voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Parenticom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige directe schade ontstaan voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht of voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Klachtenprocedure
Mocht opdrachtgever onverhoopt ontevreden zijn over de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap welke bij de uitvoering en/of voorbereiding van een traject betracht zijn door Parenticom, dan kan opdrachtgever bij Parenticom hierover schriftelijk of mondeling reclameren binnen acht dagen na de laatste trainingsdatum van een trainingstraject.
Parenticom zal een ontvangen klacht vertrouwelijk behandelen.
Parenticom zal de ontvangst van de klacht binnen een week bevestigen en binnen twee weken daarna contact opnemen met de opdrachtgever om te komen tot een afspraak over de afwikkeling van de klacht. Mocht Parenticom onverhoopt deze laatste termijn niet kunnen honoreren, dan stelt Parenticom de opdrachtgever hiervan op de hoogte vóór het verstrijken van die termijn.
Wat Parenticom en opdrachtgever hebben afgesproken ten aanzien van de afwikkeling van de klacht zal Parenticom binnen twee weken na het maken van de afwikkelingsafspraak schriftelijk bevestigen aan opdrachtgever.
Opdrachtgever heeft de mogelijkheid in beroep te gaan tegen de afwikkeling van de klacht bij een onafhankelijke derde t.w. AN-i, gevestigd op adres: Stoombootkade 24, 8701 KA Bolsward . Het oordeel van de onafhankelijke derde ten aanzien van de afwikkeling van de klacht is bindend voor Parenticom.
Parenticom houdt een deugdelijke registratie bij de van de ontvangen klacht vanaf het moment van de ontvangst van de klacht. Parenticom registreert vanaf dat moment de gezette stappen door Parenticom om te komen tot een oplossing. Parenticom bewaart elke geregistreerde klacht gedurende een periode van twee jaar vanaf het moment van de ontvangst van de klacht.

Geschillen en toepasselijk recht
De tussen Parenticom en opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen, die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de uitvoering daarvan, worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot oplossing gebracht. Parenticom neemt hiertoe het initiatief.
Mocht dit onverhoopt niet tot een oplossing leiden, dan zal dit geschil aan de bevoegdheid van de rechtbank Zeeland West-Brabant worden voorgelegd.

Breda, januari 2023